Regulamin i Polityka Prywatności

§1. Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.

 2. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej http://kuptoauto.pl

 3. Usługodawca udostępnia Pracodawcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

§2. Definicje

Serwis - serwis internetowy http://kuptoauto.pl

Usługodawca - właściciel Serwisu

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawcaów w oparciu o niniejszy Regulamin.

Pracodawca - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.

§3. Postanowienia ogólne
 1. Ideą serwisu jest kupno i sprzedaż samochodów nowych i używanych

 2. Pracodawca korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści, bądź jej fragmentów, jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wydanego przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca korzysta z plików "cookies" w celu utrzymania stabilnego działania Serwisu. Wyłączenie obsługi plików "cookies" przez Pracodawcę może skutkować brakiem możliwości logowania do Serwisu.

 5. Serwis korzysta z systemu Google Analytics umożliwiającego zbieranie danych statystycznych na temat ilości wyświetleń poszczególnych podstron

§4. Zasady Rejestracji
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 2. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych po rejestracji w Serwisie jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Pracodawcę z chwilą skorzystania z dowolnych usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.

 4. Pracodawca może w każdej chwili usunąć samodzielnie swoje konto wraz z treściami z nim powiązanymi

 5. Jeśli Pracodawca złamie postanowienia Regulaminu lub podejmie działania sprzeczne z prawem, Usługodawca ma prawo zablokować jego konto.

§5. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Pracodawca umieszczając materiały w Serwisie:

  1. zgadza się na wyświetlenie tych materiałów innym Pracodawcom,

  2. udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania materiałów.

  3. bierze pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób, których materiał dotyczy.

  4. deklaruje, że auto którego dotyczy ogłoszenie jest lub było jego autem

 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających polskie prawo, a także treści, które narażałyby Usługodawcę na odpowiedzialność prawną

§6. Rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. Pracodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Pracodawców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Pracodawców za pośrednictwem Serwisu, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

§8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Pracodawcaów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Pracodawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

 3. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Pracodawcaów.

§9. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kuptoauto.pl .

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.

 3. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 4. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.

 5. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§10. Zmiana regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu

 2. O ewentualnej zmianie treści Regulaminu każdy Pracodawca zarejestrowany w Serwisie zostanie poinformowany drogą emailową 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona danych osobowych

 1. Każdemu Pracodawcy przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Pracodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie kuptoauto.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Pracodawcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Pracodawcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Pracodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy. 

 5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Pracodawcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Pracodawcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 6. Usługodawca może wykorzystywać dane Pracodawców do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Pracodawcy odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich  mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Pracodawcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Pracodawcy. Cookies w Serwisie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Pracodawców plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Pracodawcaom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Pracodawcy (tj. na dysku twardym w komputerach osób  odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Pracodawcaów w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Pracodawca może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.